Login

Commissies

Dankzij het gepassioneerde vrijwilligerswerk van haar leden, weet de VMBZ met de verschillende commissies goed werk te doen!

Horace Wells

 • Rick van der Pas
 • Miriam Bildt
 • Debby Lambregts-van Marrewijk

Taakomschrijving:
De commissie Horace Wells kan door het VMBZ Bestuur geconsulteerd worden inzake bestuurskwesties. En geldt als klankbord. De commissie Horace Wells werd in 1993 binnen de vereniging opgericht, en ook anesthesiologen kunnen lid worden.

BeleidsAdviesCommissie (BAC)

 • Ted Zuidgeest
 • Carla Merkus
 • Erik Vermaire

Taakomschrijving:
De BAC brengt advies uit aan de VMBZ inzake beleidsstukken.

Consilium TG (Gehandicaptenzorg)

 • Mieke Hoogerbrug (voorzitter)
 • Martine van Staveren
 • Diana Meurs

Het Consilium TG is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van gedifferentieerde tandarts-specialisten TG. Bereikbaar via secretarieel medewerker Petra Noordhuis: consiliumtg@vmbz.nl
Tandartsen Gehandicaptenzorg dienen jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar een verslag van hun specialistische activiteiten het consilium te doen toekomen: zie hier.

Consilium TA (Angstbegeleiding)

 • Miriam Bildt (voorzitter)
 • Ad Slagter
 • Arianne Diemel

Het Consilium TA is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van gedifferentieerde tandarts-specialisten TA. Bereikbaar via secretarieel medewerker Petra Noordhuis: consiliumta@vmbz.nl
Tandartsen Angstbegeleiding dienen jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar een verslag van hun specialistische activiteiten het consilium te doen toekomen: zie hier.

Kascommissie

 • Martine van Staveren
 • Hanneke Gooszen

Taakomschrijving:
De kascommissie heeft als opdracht om jaarlijks de financiele administratie van de (waarnemend) penningmeester na te kijken. En deze met de kasbescheiden te vergelijken. De kascommissie bestaat uit twee leden die allebei twee jaar lang zitting nemen. Vervanging van kascommissieleden heeft alternerend plaats, zodat de commissie steeds uit een senior en een junior bestaat. De leden van de kascommissie brengen verslag uit van hun bevindingen tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV

Voorjaarscongres commissie (VJC-cie)

 • Chantal Borsjé
 • (Emmeke de Laat)
 • Marjolein van Stiphout
 • Emie Veldt

Taakomschrijving:
De congrescommissie heeft als opdracht om twee keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar en in het najaar. Het voorjaarscongres wordt samen georganiseerd met zustervereniging NVvK.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de NVvK aan dit congres. Genoemde leden hebben namens de VMBZ zitting in de VJC-cie.

Najaarscongres commissie (NJC-cie)

 • Marjolein van Stiphout (voorzitter)
 • Marloes Meiland-de Boer
 • Guusje Schipper
 • Emie Veldt

Taakomschrijving:
De congrescommissie heeft als opdracht om twee keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar en in het najaar. Het voorjaarscongres wordt samen georganiseerd met zustervereniging NVvK.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de NVvK aan dit congres. In het najaar organiseert de congrescommissie een congres voor alleen de VMBZ. Op beide congressen wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De organisatie van beide congressen gebeurt in samenwerking met een congresbureau (Congress Care).

Jubileumcommissie

 • Ewa Janknegt
 • Chantal Borsjé

Taakomschrijving:
De Jubileumcommissie bedenkt en organiseert de uitingen en/of de activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van de VMBZ in (oktober) 2021. De jubileumcommissie werkt nauw samen met het VMBZ Bestuur en de Voorjaarscongrescommissie.

KNMT Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ)

 • Matthijs Riechelmann
 • Remko Ullersma
 • Emmeke de Laat

Taakomschrijving:
De Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ) adviseert (gevraagd en ongevraagd) het KNMT-hoofdbestuur op het gebied van mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen. De commissie ondersteunt het bureau van de KNMT bij het initiëren en uitvoeren van beleid. Daarnaast volgt en toetst zij activiteiten die vallen onder haar expertise .
De belangrijkste aandachtsgebieden zijn Bijzondere Tandheelkunde in de algemene praktijk, tandheelkunde binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en mondzorg voor kwetsbare groepen. Bij deze laatste groep valt onder meer te denken aan kwetsbare ouderen, angstige patiënten, mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, mensen met financiële problemen, verslaving of dak- en thuislozen.