Login

Commissies

Dankzij het gepassioneerde vrijwilligerswerk van haar leden, weet de VMBZ met de verschillende commissies goed werk te doen!

Horace Wells

 • Rick van der Pas
 • Miriam Bildt
 • Debby Lambregts – van Marrewijk
 • Martine van Staveren
 • Ilona Engel – Meijers
 • Stephanie Philippen

Taakomschrijving:
De commissie Horace Wells kan door het VMBZ Bestuur geconsulteerd worden inzake tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie en geldt als klankbord. De commissie Horace Wells werd in 1993 binnen de vereniging opgericht. In het verleden hebben ook een kinderanesthesioloog en kaakchirurg deel uitgemaakt van deze commissie.

BeleidsAdviesCommissie (BAC)

 • Ted Zuidgeest
 • Carla Merkus
 • Erik Vermaire

Taakomschrijving:
De BAC brengt advies uit aan de VMBZ inzake beleidsstukken.

Consilium TG (Gehandicaptenzorg)

 • Mieke Hoogerbrug (voorzitter)
 • Martine van Staveren
 • Diana Meurs

Het Consilium TG is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van gedifferentieerde tandartsen gehandicaptenzorg. Bereikbaar via secretarieel medewerker Petra Noordhuis: consiliumtg@vmbz.nl
Tandartsen Gehandicaptenzorg dienen jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar een verslag van hun specialistische activiteiten het consilium te doen toekomen: zie hier.

Consilium TA (Angstbegeleiding)

 • Miriam Bildt (voorzitter)
 • Ad Slagter
 • Arianne Diemel

Het Consilium TA is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van gedifferentieerde tandartsen angstbegeleiding. Bereikbaar via secretarieel medewerker Petra Noordhuis: consiliumta@vmbz.nl
Tandartsen Angstbegeleiding dienen jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar een verslag van hun specialistische activiteiten het consilium te doen toekomen: zie hier.

Kascommissie

 • Maartje Dam
 • Hellen Blom – Reukers

Taakomschrijving:
De kascommissie heeft als opdracht om jaarlijks de financiele administratie van de (waarnemend) penningmeester na te kijken. En deze met de kasbescheiden te vergelijken. De kascommissie bestaat uit twee leden die allebei twee jaar lang zitting nemen. Vervanging van kascommissieleden heeft alternerend plaats, zodat de commissie steeds uit een senior en een junior bestaat. De leden van de kascommissie brengen verslag uit van hun bevindingen tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV

Voorjaarscongres commissie (VJC-cie)

Taakomschrijving:
De voorjaarscongrescommissie heeft als opdracht om één keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar. Het voorjaarscongres wordt samen georganiseerd met zustervereniging NVvK.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de NVvK aan dit congres. Genoemde leden hebben namens de VMBZ zitting in de VJC-cie.

Najaarscongres commissie (NJC-cie)

Taakomschrijving:
De najaarscongrescommissie heeft als opdracht om één keer per jaar een congres te organiseren; in het najaar.

Op beide congressen wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De organisatie van beide congressen gebeurt in samenwerking met een congresbureau (Congress Care).

Jubileumcommissie

Taakomschrijving:
De Jubileumcommissie bedenkt en organiseert de uitingen en/of de activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van de VMBZ in (oktober) 2021. De jubileumcommissie werkt nauw samen met het VMBZ Bestuur en de Voorjaarscongrescommissie.

KNMT Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ)

 • Matthijs Riechelmann
 • Remko Ullersma
 • Emmeke de Laat

Taakomschrijving:
De Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ) adviseert (gevraagd en ongevraagd) het KNMT-hoofdbestuur op het gebied van mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen. De commissie ondersteunt het bureau van de KNMT bij het initiëren en uitvoeren van beleid. Daarnaast volgt en toetst zij activiteiten die vallen onder haar expertise .
De belangrijkste aandachtsgebieden zijn Bijzondere Tandheelkunde in de algemene praktijk, tandheelkunde binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en mondzorg voor kwetsbare groepen. Bij deze laatste groep valt onder meer te denken aan kwetsbare ouderen, angstige patiënten, mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, mensen met financiële problemen, verslaving of dak- en thuislozen.