Links

SBBT verzorgt de post-initiële opleidingen tot TA en TG. Dit is de link naar de website van BT Academy (SBBT), met daarin alle op handen zijnde masterclasses en relevante cursussen voor zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde.

Cobijt De tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige tandheelkundige, verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de zogenaamde bijzondere zorggroepen) wordt voornamelijk uitgevoerd in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT’s) en AWBZ-instellingen. Cobijt (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen. De missie van Cobijt is om de kwaliteit van de zorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen en om de continuïteit van de zorg te garanderen. Cobijt doet dit door de zorgkwaliteit te definiëren, te garanderen, te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Daarbij richt Cobijt zich op zijn hoofdthema’s: de kwaliteit van het medisch-tandheelkundig handelen en de opleiding van gedifferentieerde tandartsen. Samenvattend: Cobijt, de centrale drijfveer achter de kwaliteit en continuïteit van de bijzondere tandheelkundige zorg in Nederland.

De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en heeft ongeveer 275 leden. Het grootste deel van de leden is arts voor verstandelijk gehandicapten (hierna AVG) of AVG in opleiding. De overige leden zijn bijvoorbeeld basisarts, huisarts, of jeugdarts.

NWVT is een wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen, sinds 1904. Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde NVvK (pedodontologie) stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de (mond)gezondheid van het kind.

De NVGd wil een (pro)actieve rol spelen bij de kennisontwikkeling met betrekking tot de mondzorg voor ouderen. Door de wetenschappelijke output te vertalen naar de praktijk zal de mondzorgverlener verder kunnen professionaliseren. De vereniging heeft een sterk interdisciplinair karakter vanwege het lidmaatschap van zowel tandartsen als mondhygiënisten als tandprothetici.

FTWV De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening. Door hun krachten te bundelen in de FTWV kunnen de tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen als eenheid naar buiten treden.

KiMo Het Kennisinstituut Mondzorg is een jonge, flexibele vereniging die een bijdrage levert aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening. Onder meer door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen. Op de website is alle informatie te vinden die van belang is voor mondzorgprofessionals.

Het Kennisplein Gehandicaptensector wil kennis en ervaring uitwisselen. Iedereen kan informatie ‘halen’ maar ook ‘brengen’. Dit kan digitaal via de website of sociale media. Maar ook fysiek tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt.

VMTI Geneeskundige en tandheelkundige zorg zijn strikt gescheiden, waardoor er te weinig aandacht is voor de interactie tussen de mond en de algemene gezondheid. Ook de behandelingen binnen beide zorgtypes kunnen ingrijpende gevolgen hebben over en weer. De VMTI streeft ernaar de wederzijdse kennis van geneeskunde en tandheelkunde te vergroten, zodat de patiëntenzorg beter wordt.

De ‘International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities’ (IASSIDD) is de eerste en enige vereniging wereldwijd, die zich toelegt op wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen.

ISDAM, ‘The International Society of Dental Anxiety Management’ is een “society for healthcare professionals and students who are dedicated to helping people who suffer from dental phobia” ISDAM heeft een jaarlijks eigen congres (zie website).

Syndromen.net Syndromen.net biedt aan AVG-artsen, andere zorgverleners en aan ouders en begeleiders informatie en praktische handvatten voor zorg en begeleiding bij een selectie van genetische syndromen. Syndromen.net is een samenwerking van de NVAVG, de AVG-opleiding, de VSOP en diverse patiëntenorganisaties.

Wiley Oral Health in Individuals with Special Healthcare Needs. This educational resource focused on oral health is intended to provide dental and healthcare professionals with practical education, guidance, and tools to diagnose, treat, and manage patients with special healthcare needs and how to help their carers.

Richtlijnen Langdurige Zorg is een online platform waar zorgprofessionals en cliënten terecht kunnen om richtlijnen te vinden. Naast de richtlijnen zijn er ook producten te vinden voor de toepassing in de praktijk zoals samenvattingen en werkkaarten.

brushmyteeth.ie is een Ierse website met goede filmpjes en tips over mondhygiëne bij mensen, waarbij dit een uitdaging is.